ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در بهبود ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در بهبود ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ و‬ ‫ﺟﻮی راهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ‪،‬‬ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ‪ .‬

اﻣﺮوزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬اداﻣﻪ دادن اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣﺮوز در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﮕﻴﺰ و ﭼﺎﻟﺶآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ روز ﻛﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و راﻳﺎﻧﻪ‪  تحریم های نفتی ایران،‬واﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.

مقاله مرتبط  بازاریابی چیست ؟ تعریف بازاریابی و فرایند بازاریابی

اﻣﺮوزه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺴﺐ‬ وﻛﺎر ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی‬ ﺑﻮدﺟﻪای در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری‪ ،‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻮد ﻻزم را‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ و ﺛﺒﺎت ﺧﻮﻳﺶ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ پس افزایش اثر بخشی با مفهوم های جدیدی در در بازاریابی نوین آشنا خواهیم شد.

‫‪ ‬ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ آنﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﺎده دارد اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن در آن زﻣﺎن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ را در ﺟﻬﺖ‬ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ارزش واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از‬ ‫ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ‪

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻣﺮوز ﻳﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ و در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻔﺎ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪

‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮوش ﺻﺮف ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻓﺮوش ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود‪.

‬ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬

 

ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ ﻣﻴﺎن ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺼﻮر ﻣﺮدم ﭘﻴﺮوز ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ‪.

بازاریابی نوین

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی روشﻫﺎی ﻧﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﻴﻨﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در راﺳﺘﺎی‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰودن ارزش ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻨﺎوری‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺠﺎری و ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی روشﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮای ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ‪.

 در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺑﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین و سنتی ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪.‬‬

‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬
‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت را از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻪ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﺪن‪ ،‬ﺑﺎزار ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮوش ﺷﻮد‪ .‬

ﻋﺪه زﻳﺎدی از ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ واژه ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﺴﺎوی ﻣﻲداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﻮ‪ ،‬ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪،‬‬ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.

اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻓﺮوش‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺰرگ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎز و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی رﻳﺰ و ﺣﺴﺎس دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻠﻲ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻓﺮوش ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و اﺛﺮﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ 

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن‪ ،‬اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻛﺎﻻ و ارزش‪ ،‬ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻴﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی‪ ،‬اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻄﻠﻮب در‬ ‫ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن‪ .‬

ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ دادن‪ ،‬اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺮک و‬ ‫اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ‪.

‬ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ در ﺻﻮرت‬ ‫ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﻛﺖ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ‬ ‫و ﺑﺮﻋﻜﺲ اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﺶ از ﺗﻮان و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی‬ ‫ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‪ .

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ

‬وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﺎراﻳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی‬ ‫روزﻣﺮه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻮﺷﻴﺎری در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻛﺎﺗﻠﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪” :‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ در‬ ‫ﺟﻬﺖ ارﺿﺎی ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ‪  “.‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺸﺎ و رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻴﺎزﻫﺎ و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬

ﭘﺲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآوردن‬ ‫ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫دﻧﻴﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی اﻣﺮوز ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺗﻨﻮع‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺤﻮل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪ ،‬ﺿﺮورت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ دو ﭼﻨﺪان ﻛﺮده‬‫اﺳﺖ‪ .‬

واژه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺮوش ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرﻓﺖ وﻟﻲ اﻛﻨﻮن وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ در‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزار اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

مقاله مرتبط  بازاریابی کسب و کارهای اینترنتی و مهم ترین عوامل آن

‫‪ ‬اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻧﻴﺎزﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺼﻮﻻت‪ ،‬ﻣﺒﺎدﻟﻪ‪،‬‬‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻓﺮوش‪ .‬

در اداﻣﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻴﺎزﻫﺎ‪ :‬ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﻤﺒﻮد در ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﻧﺎراﺿﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﺎراﺿﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز‬ ‫او را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪ .‬در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮدم ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮدم ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ‪ :‬ﻳﻜﻲدﻳﮕﺮ از اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺸﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻓﺮاد ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻋﻀﺎی آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺮدم در ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻻﻫﺎی‬ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻼت آنﻫﺎ را ﺑﺮﻣﻲاﻧﮕﻴﺰد‪ ،‬ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ‪ :‬ﻣﺮدم اﻛﺜﺮا ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود دارﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی را در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﻟﺸﺎن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻲﻧﮕﺮﻧﺪ و ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم ﻛﺎﻻﻳﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت‪ :‬ﻧﻴﺎزﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺑﺸﺮ‪ ،‬اﺷﺎره ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و‬ ‫ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻴﺎز را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢﻗﻴﻤﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در درﺟﻪ اول اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬

ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺷﻴﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻧﻴﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻳﻚ ﺷﺨﺺ و دادن ﭼﻴﺰی در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮای اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺒﺎدﻟﻪ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﻳﺮد‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻃﺮف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ‬ ‫رد ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‪ :‬از آنﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ داد و ﺳﺘﺪ‬ ‫ارزشﻫﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ارزش‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ روی آنﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه و‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪات‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎت و اﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮوش‪ :‬ﻓﺮوش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺮوش اﻧﺘﻬﺎﻳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در‬ ‫ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺷﺮوع ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ‪ .‬در ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ داﺋﻤﻲ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻮد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ‪ .‬از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺷﺎره ﻛﺮد‪.‬‬

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ

مقاله مرتبط  بازاریابی حسی چیست؟

‫‪‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮوش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ‪.

 

‬در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮرات‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺼﻮرات اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در دراز ﻣﺪت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ وﻫﻤﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﺑﺎزار ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﺗﺼﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪

 در‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم از ﺷﺮﻛﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ذﻫﻦ‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﮓ اذﻫﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﻴﺸﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ذﻫﻦ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ورود ﻛﺮد و در ﺗﺼﻮر آنﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻓﺮدی اﻳﺪهای دارد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ را زﻳﺮ و رو ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺪه ﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪهای را ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اذﻫﺎن آنﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺒﺮﻳﺪ‪ .‬دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻲﻋﻼﻗﮕﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ذﻫﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻔﻬﻮم :‬اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻤﻪای در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎده و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم راه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﺳﺎده و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد‪.‬‬
ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺤﺼﺎر‪ :‬دو ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻗﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ در‬ ‫ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻮﺷﺶ در ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ درآوردن آن ﻛﻠﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را‬ ‫ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ذﻫﻦ ﻣﺮدم را ﭘﺲ از آنﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ داد‪ .‬در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻛﻠﻤﻪ رﻗﻴﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻗﻴﺐ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺟﻠﻮه دادن ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﻲﭘﺮدازﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ :‬ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﻲ ﺿﻌﻔﻲ ﻫﻢ در ﺧﻮد دارد‪ ،‬ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ رﻗﻴﺐ ﺷﻤﺎره دو ﻓﺮﺻﺖ دارد وﺿﻊ را ﻋﻮض‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت رﻫﺒﺮ را ﺑﻪ ﺿﻌﻔﻲ ﺑﺮای او ﺑﺪل ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ و‬ ‫ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آن را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻼ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎرک ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎرک ﭘﭙﺴﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار داد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ‪ :‬در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ وﻳﮋﮔﻲ‪ ،‬ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ اﺛﺮﮔﺬار دﻳﮕﺮی وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻲ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪ .‬از‬ ‫زﻣﺎنﻫﺎی دور در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺟﺎی داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ آن ﺑﻪ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .‬ﻫﺮ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻨﻔﻲ‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﻟﻜﺲ واﮔﻦ‪ ،‬زﺷﺘﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن درازی ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ و‬ ‫ﻣﺸﺘﺮی ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺗﻮﻣﺒﻴﻠﻲ ﻛﻪ زﻳﺒﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎدوام و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ‪ :‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ دﻧﻴﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد‪ .‬ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‪ ،‬اﻳﺠﺎد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ روی ﻣﻲآورد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزار و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن را رﺻﺪ ﻛﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬ ‫ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ‪ :‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺮور ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ و ﻏﺮور ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی دﺷﻤﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬ ‫اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد واﻗﻊﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ را ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬واﻗﻊﺑﻴﻨﻲ در آنﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬آنﻫﺎ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ آﻧﭽﻪ‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی را ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮد و آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ‪ :‬ﻣﺪ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ آنﻗﺪر ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑﻬﺮه‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮد‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪ را ﺑﺎ روﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻜﺴﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده‬ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮانﻗﻴﻤﺖ روی دﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر و‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪ را دارد‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را آرام ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ آرام و ﺗﻨﺪ ﻛﺮدن ﻣﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ روﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر‬ ‫راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪ را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪﻣﻲدارد‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‪ :‬ﺑﺪون ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻫﻴﭻ اﻳﺪهای ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﺪهﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎری از‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰی ﻛﻪ اﻳﺪهﻫﺎی ﻋﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارد‪ ،‬ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻓﻪای‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﺒﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ذﻫﻦ‬ ‫آدﻣﻲ و ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪن در آن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﺮد‪ .‬اﻳﺪهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ارزﺷﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫اﻳﺪهﻫﺎی ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬

مقاله مرتبط  بازاریابی هکر رشد

‫‪‬اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬

‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻴﺸﻤﺎری دارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎم ﺑﺮد‪ .‬از اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﻔﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل‪ ،‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪای و‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد‪ .‬وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺳﻨﺘﻲ و نوین ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺳﻨﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ روشﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻛﻢ ﺑﺎزده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﭘﺨﺶ آﮔﻬﻲ ﻓﺮاوان‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮر و ﺑﺪون‬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪

‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی دﻗﻴﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف از آن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ‬ ‫نوین ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮی ورود ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪

‬در‬ ‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺎزارﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد و آن ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود‪ .‬ﻓﺮوش ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ نوین ﻧﻴﺴﺖ و رواﺑﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد‪

ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ
مقاله مرتبط  معیارهای سنجش بهره وری بازاریابی

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی‬

‫ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری رواﺑﻂ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‪ ،‬ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺸﺮده ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺎزارﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزار و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻴﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و روشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد‬ ‫دارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه و رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎزارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻮآوری را ﺳﺨﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن اﻣﺮوزی ﺑﺎ اﺟﺮای ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎرﺗﻴﺰاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی‬ ‫اﻳﻦ ﺳﺒﻚ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻲ ﺑﺮده و از آن ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﺳﺎﻳﺮ رﻗﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺑﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬

 

 

مقاله مرتبط  بازاریابی داده محور چیست؟ افزایش نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

مشاور و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ بنیانگذار مجله آنلاین مدیرمگ هم بنیانگذار آژانس دیجیتال مارکتینگ نادین ایده کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائئ

یدگاه On ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮﻳﻦ در بهبود ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر‬

دیدگاهی بنویسید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

اسلایدر سایدبار