بازاریابی چریکی چیست؟ | مراحل اجرای بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی چیست؟
بازاریابی چریکی چیست؟

 

سرفصل های مقاله بازاریابی چریکی چیست؟

مفهوم بازاریابی چریکی چیست؟

تعریف بازاریابی چریکی چیست؟

فرآیند ارتباطات در بازاریابی

مبانی بازاریابی چریکی چیست؟

تفاوت های میان بازاریابی سنتی و بازاریابی چریکی چیست؟

ابزارهای بازاریابی چریکی چیست؟

مراحل اجرای بازاریابی چریکی چیست؟

روش های ارائه شده در مدل بازاریابی چریکی

نمونه استفاده از بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی چیست؟

مقدمه:

امروزه در بازارهای گوناگون كسب و كار، تمركز زیادی بر بهبود كارایی و اثربخشی تلاش های بازاریابی وجود دارد. شركت ها در جستجوی روشهایی نوین برای انجام بهينه این وظایف خطير در راستای كاهش هزینه ها و افزودن ارزش به محصولات و خدمات خویش هستند. حتی در بازارهایی كه با فشارها و مسائل درآمد و هزینه در مراحل گوناگون چرخه عمر محصول نهایی مواجه نيستند، تحولات سریع مسائل تکنولوژیک، مسائل و اقدامات تجاری شرایط اقتصادی، جستجوی روشهای جدیدی را برای بيان مشکالت قدیمی می طلبند.

ضمن آن كه با توجه به تحوالت مذكور، امروزه دیگر رویکرد بازاریابی سنتی، پاسخگوی شرایط متغير كنونی در حوزههای تجاری گوناگون نيست و شناسایی رویکردهای جدیدی برای مواجهه با این تحولات لازم و ضروری است. بسياری از سازمان ها و شركت ها با محدودیت های بودجه ای بسياری در عرصه تجارت روبه رو هستند و باید قابليت آن را بيابند تا با حداقل منابع و سرمایه گذاری، حداكثر سودلازم را جهت بقا و ثبات خویش در بلندمدت كسب كنند.

مقاله مرتبط  بازاریابی چیست ؟ تعریف بازاریابی و فرایند بازاریابی

رکود اقتصادی جهان در سال های اخیر، زمینه را برای فعالیت بنگاه ها در سرتاسر دنیا، سخت تر از قبل کرده است. عدم دسترسی به سرمایه ی کافی، توجه به بیشترین بازدهی با کمترین سرمایه، کوچک سازی بنگاه ها برای ایجاد انعطاف پذیری به موقع در مقابل بازار و تسریع در ارائه ی خدمات و مواردی از این دست، موجب شده است تا مدیران بنگاه ها و بازاریابان، به جای تکیه بر روش های سنتی، به دنبال روش های نوینی در حوزه های مختلف باشند. روشهایی که به دور از هر گونه پیچیدگی، دارای خلاقیت در اجرا بوده و هزینه های بنگاه را نیز کاهش دهد. بازاریابی چریکی نوع کم هزینه و خلاقانه ی بازاریابی می باشد که با آمیخته هدفمندی از نوآوری و تکنیک های موثر ارتباطات، انرژی و تصور مورد استقاده بنگاه ها را در رسیدن به این مهم یاری می کند.

با توجه به هزینه های بالای تبلیغات و مشکلات اقتصادی در ایران بر این شدیم که در نوشته ایی با عنوان  بازاریابی چریکی چیست؟ به بررسی این حوزه خلاقانه و کم هزینه بازاریابی بپردازیم.

بازاریابی چریکی

مفهوم بازاریابی چریکی چیست؟

 

به طور كلی، اصطلاح بازاریابی چریکی نمونه ای از انتقال واژگان فنی مربوط به ارتش و جنگ به حوزه بازاریابی نوین است. یک كتاب معروف كه به وضوح این بسط دادن را پرورش می دهد و عبارت بازاریابی چریکی را معرفی می کند و به سوال  بازاریابی چریکی چیست؟ پاسخ می دهد، کتاب جنگ بازاریابی است که در آن كتاب، نویسندگان مورد نظر، این فعاليت بازاریابی را جنگی برای تصرف ذهن مشتری بيان می كنند.

بازاریابی به عنوان یک جنگ، با توصيف سناریو های جنگی گوناگون و نقل قول از استراتژیست نظامی مشهور، وون كلاوسيویت، مسلم می شود. در این سناریوی جنگی، عناصر كليدی در بازاریابی از قياس با یک محيط رویارویی نظامی درک می شوند. به خصوص هنگامی كه جنگ برگر (مکدونالد در مقابل برگر كينگ) و جنگ کولا (كوکاکولا در مقابل پپسی) به عنوان نمونه هایی از جنگ با كلمه ها و تصویرهای استفاده از توپخانه مورد استفاده قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی چریکی، از فعاليت های بازاریابی سنتی پرهيز می كنند و در نتيجه هنگامی كه رقابتی در سطح بالا برای توجه و جلب مشتری وجود دارد، بودجه های بازاریابی را به هدر نمی دهند.

در مقابل فعاليت های بازاریابی چریکی وقتی مورد استفاده قرار می گيرند، اغلب چشمگير و حيرت آور هستند و در نتيجه از نقطه نظر جلب توجه مشتری بسيار كارآمد هستند. انتظار می رود كه بازاریابی چریکی با فعاليت های غيرمتداول و جالب توجهی همراه بوده و بتواند در مقایسه با مبارزات متداول، كم هزینه تر باشد.

به عنوان نمونه می خواهیم ببینیم در ردبول استراتژی بازارایابی چریکی چیست؟ ، شركت ردبول با استفاده از بازاریابی چریکی، برند خود را از طریق حمایت مالی وقایع ورزشی گوناگون معرفی و برقرار نمود. البته به عنوان یک راه اندازی كوچک، چرا كه آنها نمی توانستند وقایع ورزشی بزرگ را حمایت نمایند. چون پوشش خبری رسانه ها از این وقایع اندک بود، شركت ردبول شروع به توليد فيلم های خود و ارائه آنها به كانال های رسانه ها كرد. شبکه ها از كالاهای رایگان استقبال كردند و شركت ردبول به چيزی دست یافت كه در غير این صورت هرگز قادر به كسب آنها نمی شد. حضور در رسانه ها در زمان مناسب و برنامه ریزان وقایع كه از مزایای تبليغاتی آگاه بودند، به شركت ردبول اجازه دادند تا در قبال پول نسبتاً كمی، اسپانسر اصلی آنها باشد. این كار باعث شد تاشركت ردبول حامی مالی تعداد فزایندهای از وقایع باشد. با نشان دادن این مثال، نمونه های دیگری را نيز می توان برای نمایش طبقه بندی هایی كه بازاریابی چریکی در آنها حضور دارد ذكر نمود: صنعت خودرو، خدمات، وقایع فرهنگی، اُپراها، تئاترها

یکی از عناصر آمیختۀ بازاریابی، ترفیع مبتنی بر تفکر کارآفرینی و یا به عبارت دیگر ترفیع کارآفرینانه است، توضیح اینکه ترفیع کارآفرینانه، عبارتست از استفاده از رویکرد کارآفرینانه و نوآورانه در ترفیع محصولات. یکی از انواع ترفیع کارآفرینانه، بازاریابی چریکی می باشد. در واقع بازاریابي چریکی نوعي بازاریابي نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با به کارگیري حداقل منابع است و درگیر ابتکارات، نوآوري، شکستن قوانین و جستجوي راهکارهاي بدیل براي روشهاي مرسوم ترفیع بازاریابي است.

در مقابل فعالیتهای بازاریابی چریکی وقتی مورد استفاده قرار میگیرند، اغلب چشم گیر و حیرت آور هستند و در نتیجه از نقطه نظر جلب توجه مشتری بسیار کارآمد می باشند. انتظار می رود که بازاریابی چریکی با فعالیت های غیر متداول و جالب توجهی همراه بوده و بتواند در مقایسه با بازاریابی سنتی کم هزینه تر باشد. (2008,levinson). امیدوارم تا اینجا توانسته باشم پاسخ بازارایابی چریکی چیست؟ را تا حدی داده باشم. بریم ادامه داستان.

بازاریابی چریکی چیست؟
بازاریابی چریکی چیست؟

تعریف بازاریابی چریکی چیست؟

 

بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتيزانی، ترجمه عبارت Guerrilla Marketing است و اولين بار توسط جی كنراد لوینسون در كتابی تحت عنوان بازاریابی چریکی در سال 1892 ميلادی تشریح شد؛ وی بازاریابی را از منظر چریکی، فرصتی می داند برای بازاریابان تا به مشتریان حال و آینده خویش كمک كنند تا در راه رسيدن به هدفشان موفق گردند

 

بازاریابی چریکی روشی غیر معمول برای اندازه گیری و پیش بینی رفتار، تحت تأثیر قرار دادن افراد، و آزمایش و تعیین کمیت و کیفیت تجارت بر مبنای یک بودجه کم در بنگاه است.

در واقع بازاریابی چریکی نوعی بازاریابی نامنظم جهت کسب حداکثر نتایج با به کارگیری حداقل منابع است و درگیر ابتكارات، نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روشهای بازاریابی سنتی است.

بازاریابی چریکی، توصیف کننده استراتژی ها و یا مبارزات بازاریابی غیر متداول و غیر قراردادی است که بایستی یک تأثیر پیشبردی قابل توجه در سازمانی که این استراتژی ها را بکار می گیرد، داشته باشند و این کار را با بخشی از بودجه ای که مبارزات بازاریابی سنتی برای همان هدف می پردازند، انجام دهند.

، بازاریابی چریکی نوعی از برنامه های بازاریابی است که در آن تلاش بر استفاده از روش هایی بر پایه خلاقیت و نوآوری و بر خلاف شرایط روتين انجام می شود که دارای حداکثر بازده ممکن است.

بازاریابی چریکی همانگونه که از نام آن پیداست، مانند چریکها است، افراد در جنگ های چریکی یا نامنظم، از حرکات غیر معمول و نامنظمی از قبیل کمین، حمله ها و حرکت های تعجب آور استفاده می کنند.

در بازاریابی چریکی نیز از برنامه های مشابه در علم بازاریابی استفاده می نمایند و با طرح ها و روش های خود، مخاطبان را متعجب و به خود جذب کرده، حداکثر توجه و احساسات مشتری را در مقایسه با بازاریابی سنتی در نظر می گیرد و نتیجه آن، ثبت شدن تبلیغ در حافظه مشتری است.

شایان ذکر است در حوزه ادبیات بازاریابی، از بازاریابی چریکی به عنوان بازاریابی بدون هزینه نیز نام برده شده است.

فرآیند ارتباطات در بازاریابی

 

امروزه، بازاریاب ها ارتباطات را “مدیریت فرآیند خرید مشتری در بلندمدت” می دانند و بر همین اساس به مرحله های پیش از خرید، زمان خرید، مصرف و پس از مصرف توجه می نمایند. از آنجائی که مشتریان متفاوتند، باید برنامه های ارتباطات به گونه ای تهیه شود که مناسب بخش های ویژه ی بازار، گروه های خاص یا حتی افراد گردد.

با توجه به فناوری های ارتباطات دوطرفه که رو به رشد است، شرکت ها نه تنها باید این پرسش را مطرح کنند که “ما چگونه می توانیم به مشتریان خود دست یابیم؟” بلکه همچنین باید به این پرسش نیز پاسخ دهند که: “ما چگونه می توانیم راه هایی را که مشتری بدان گونه به ما دسترسی پیدا می کند، بیابیم؟”

انواع ترفیع کارآفرانه از منظر بازاریابی کارآفرینانه باید رویکردی کارآفرینانه و نوآورانه به ترفیع محصولات داشت که آن را ترفیع کارآفرینانه می نامیم (2009, Krause et al)برطبق نظر موریس و دیگران انواع ترفیع کارآفرینانه را می توان در سه شکل دسته بندی نمود:

 

نوع ویژگی های اصلی
بازاریابی چریکی 

Guerrilla Marketing

کم هزینه؛ استفاده خالقانه از منابع
موجود و آمیخته بسیار هدفمندی از
نوآوری و تکنیک های مؤثر ارتباطات،
شبکه سازی، انرژی و تصور مورد
استفاده
بازاریابی کلامی

Buzz Marketing

انتشار اطالعات ایجاد شده از سوی
مشتری، به ویژه توصیه ها، بوسیله
کالم و از طریق شبکه های شخصی بوسیله
ایجاد هیجان، شیفتگی و اشتیاق مرتبط
با وقایع.
بازاریابی ویروسی

Viral Marketing

انتشار و تکثیر ترفیع خود همتاساز
در سرتاسر تارهای ارتباطی همانند
ویروس. مشابه بازاریابی
جی کنراد لوینسون
نویسنده
جِی کُنراد لِوینسون نویسنده آمریکایی در زمینه کسب و کار و مولف کتاب مشهور بازاریابی پارتیزانی بود. ویکی‌پدیا
تاریخ تولد: ۱۰ فوریهٔ ۱۹۳۳، دیترویت، میشیگان، آمریکا
تاریخ مرگ: ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳
آموزش: دانشگاه کلرادو بولدر

مبانی بازاریابی چریکی

 

لوینسون اصولی را بعنوان مبانی بازاریابی چریکی معرفی کرد که عبارتند از:

اصل اول: به منظور دستیابی به برتری موقتی بر منابع )زمان، مکان گذاری و موضوع( تاکید کنید، سرمایه هاي اولیه در این نوع بازاریابی
به جاي پول بایدزمان،انرژي وقوه تخیل یاتصویرسازي ذهنی باشد.
اصل دوم: به همراه محصول، ایدئولوژی خود را نیز به فروش رسانید.
اصل سوم: الگوهایموجود را شناسایی کرده وآنها را مورد بررسی قرار دهید.
اصل چهارم: همواره بدنبال سینرژی و همافزایی باشید؛ . بدین معنی که در این روش بازاریاب همواره بدنبال روشهای ترکیبی برای تبلیغ کردن است.
اصل پنجم: همواره نسبت به موانع احتمالی در جامعه هدف حساسیت نشان داده و در مقابل آنها پیشدستی کنید.
اصل ششم: همیشه از گزینههای جایگزین به منظور رسیدن به اهداف خود استفاده کنید و همواره یک راه را درپیش نگیرید.
اصل هفتم: همواره همچون چریک ها که در یک پناهگاه و سنگر حضور دائم ندارند جای ثابتی نباشید همه جا سرک بکشید. (2010, Margarita)

مقاله مرتبط  6 فیلمی که بازاریابان باید ببینند

تفاوت های میان بازاریابی سنتی و بازاریابی چریکی چیست؟

 

ردیف بازاریابی سنتی بازاریابی چریکی
1 بازاریاب مجبور است که سرمایه ی مالی خود را در فرایند بازاریابی به جریان اندازد. سرمایه های اصلی، زمان، انرژی و قوهی تخیل می باشند.
2 مستلزم فعالیت در کسب وکارهای بزرگ و همچنین صرف هزینه های کلان است. مستلزم فعالیت با کارآفرینانی است که قوه ی تخیل بالا اما سرمایه ی مالی اندکی دارند.
3 مقیاس موفقیت، فروش است. مقیاس موفقیت سودآوری و داشتن سهم
بیشتری در ذهن مشتری، نسبت به رقبا
است.
4 عملکرد برمبنای تجربه و قضاوت است. عملکرد برمبنای الگوهای رفتاری بشر
و روانشناسی است.
5 توسعه و تنوع کسب وکار رضایت مشتریان بجای تنوع بخشی
6 مبنای پیشرفت، افزایش تعداد
مشتریان
افزایش همه جانبه، ارتباطات و
گروههای اجتماعی
7 در این تفکر رقیب همواره باید حذف
شود.
رقابت را براي مدتي فراموش کرده و از طریق همكاري با دیگر كسب و كارها (رقبا) در جستجوي فرصتهایي براي و حمایت یكدیگر باشید.
8 در این جا تنها به یک روش بازاریابی تاکید می شود. بر ترکیبی از روشهای متنوع بازاریابی تاکید دارد.
9 هر ماه میزان فروش خود را از طریق
دریافتي ها محاسبه كنید.
منفعتی که ناشی از برقراری ارتباطات
با دیگران بسیار بیشتر از سود مالی
است.
10 علاقه ای به استفاده از فناوری
ندارد؛ زیرا که تكنولوژي دیروز
بسیار پیچیده، گران و بسیار محدود
بود.
وجود فناوری را غنیمت شمارید زیرا
که کاربری آسانی دارد و از همه
مهمتر این است که برای کارآفرینی که
مساله ی مالی مهمترین دغدغه ی وی
میباشد در دسترس و ارزان است .
11 بر شناسایی و بکاربردن تاکتیکهایی
میپردازد که عموماً هزینه بر هستند.
بر شناسایی و بکاربردن تاکتیکهایی
که بكارگیری آنها رایگان است
می پردازد.
12 از آنج اییکه مملو از پیچیدگی است
موجب ترس صاحبان کسبوکار میشود.
ابهت و عظمت آن را از میان مي برد و
نشان ميدهد كه دقیقاً بازاریابي چیست
و چه عواملي كارآفرین را تحت كنترل
قرارميدهند.

 

ابزارهای بازاریابی چریکی

 

خب تا اینجا قطعا پاسخ بازاریابی چریکی چیست؟ را پیدا کرده اید و با مفهوم آن آشنا شده اید و حال می خواهیم ببینیم ابزارهای  بازاریابی چریکی چیست؟ با پیشرفت فناوری در طول زمان ابزارهای بازاریابی چریکی نیز تغییر کرده اند. همانطور که اشاره شد، بازاریابی چریکی روشی پویا در آگاهی از برند می باشد. در یک تحقیق، به منظور پیدا کردن نگرشی جامع نسبت به ابزارهای بازاریابی چریکی، آنها را به دسته هایی  طبقه بندی کرده اند که عبارتنداز: بیرون از منزل، رسانه های نوین، ابزارهای کم هزینه که البته منبعی رسمی مورد استناد آن پژوهش ه به توضیح منطقی این ابزارها پرداخته باشد، پورتال بازاریابی چریکی می باشد.

بازاریابی چریکی

مقاله مرتبط  مهندسی بازاریابی چیست؟

مراحل اجرای بازاریابی چریکی

 

سازمانی كه پيگيری استراتژی بازاریابی چریکی را انتخاب می كند، به این مسأله آگاه است كه بازاریابی یک فرآیند و نه یک رویداد است.

لوینسون، یک حمله بازاریابی گام به گام را مطرح می سازد كه به چریک (پارتيزان) كمک می كند تا در جنگ های واقعی، برای توليد سود برنده شود.
گام 1: در جستجوی بازار باشيد. این امر در گرو جستجوی بازار، محصول، خدمت، گزینههای رسانهای، رقابت، مشتریان، تکنولوژی، مزیتهایی كه می تواند حاصل سازد و تركيب شدن با شركای بالقوه بازاریابی است.

گام 2: فهرستی از سودها و مزیت ها را بنویسيد. فهرستی از مزیت هایی را كه شركت ارائه می كند، ایجاد كنيد. این كار شامل دعوت كردن مشتریان به بحث و مشاركت در تکميل فهرست با ذكر مزیت هایی است كه شركت قبال آن ها را مزیت تلقی نکرده بود. با این فهرست، شركت مزیت رقابتی خود را تعریف میكند. این ویژگی منجر به اتخاذ تصميمات در مورد سياست اصلی برنامه بازاریابی
می شود.

گام 3: حربه های بازاریابی را كه شركت در حملات خود به كار خواهد گرفت، انتخاب كنيد. در مورد ترتيب و اولویت بکارگيری و اجرای این حربه ها تصميم گيری كنيد. چه كسی مجری خواهد بود و حربه ها را پيگيری خواهد كرد و تاریخ دقيق اجرای هر حربه چه
زمانی خواهد بود.

گام 4: برنامه های بازاریابی طراحی كنيد. بر اهداف خاص بازاریابی شركت جهت دستيابی تمركز كنيد. مشتمل بر استراتژی های خالقی كه به طور اجمالی برای ارسال پيام به بازارهای هدف به كار گرفته می شوند.

گام 5: یک تقویم بازاریابی چریکی ایجاد كنيد. تصميم گيری و اجتناب از حوادث از این طریق آسان تر خواهد شد.

گام 6: اصلاحات و تنظيماتی را با شركای بازاریابی به شکل تركيبی اعمال كنيد. این كسب و كارها یا شركا میتوانند به تجارت از طریق افزایش عرضه بازار، ضمن به اشتراک گذاشتن هزینههای بازاریابی كمک كنند.

گام 7: حمله بازاریابی چریکی را با اجرای حربه ها آغاز كنيد. هيچ دليلی برای اجرای یکباره همه حربه ها وجود ندارد. حمله را با سرعتی مناسب، هم از لحاظ هيجانی و هم از لحاظ مالی اجرا كنيد.

گام 8: حمله را حفظ و پشتيبانی كنيد. حمله یا عمل آنی و كوتاه، نتایج آنی ارائه میدهد. شركتی ممکن است برنامه بازاریابی را با رویکردی بلندمدت مورد سوال قرار دهد؛ دیگری ممکن است كه آن را رها نکند؛ شركتی ممکن است به حفظ و پشتيبانی از موقعيت حمله بچسبد، تا آنجا كه با كسب اطمينان كاملی كه مورد نياز چریک ها جهت پيروزی است، به نتيجه برسد.

گام 9: حمله را ارزیابی و سنجش كنيد. سنجش اثربخشی بازاریابی، امری حياتی است و اگر سازمان آمار و ارقام را به اطلاعات بدل كند، میتواند اثربخشی بودجه بازاریابی را چندبرابر كند. تنها با دریافتن نوع حربه های كاربردی این و اینکه كداميک نمی توانند ویژگی های مطلوب را حداكثر و ویژگیهای نامطلوب را حداقل سازند، میتوان سنجشی مناسب را انجام داد. ایده مناسب در این زمينه، آگاهی داشتن از كليه حربهها و بکارگيری آنهایی است كه متناسب با كسب و كار هستند و سپس بکارگيری صرفاً حربه هایی است كه خود را در عمل به اثبات رسانده اند.

گام 10: حمله را در كليه ها حوزه ها و زمینه ها بهبود ببخشيد. پيام، انتخاب رسانه، حربهها و بودجه را بهبود بخشيد. هرگز تغيير و تحول ایجاد نکنيد، در عوض، بهبودهایی را صورت دهيد.

با وجود ریشه دار بودن سياست بازاریابی سنتی، مراحل یا گام های بازاریابی چریکی، دستورالعمل ها و راهنمایی هایی ارائه می كنند كه می توانند معمای بازاریابی و ابهامات بازاریابی را برای كارآفرین حذف كنند.

بازاریاب چریکی میتواند به آسانی این مراحل را شخصاً مدیریت و اداره كند. اصولی از بازاریابی چریکی وجود دارند كه سبک یک برنامه بازاریابی موفق را تعيين می كنند. آنها شركت را متمركز بر وظيفه نگاه می دارند. شركت باید پيرامون یک ایده محوری حركت كند، چرا كه بازاریاب ممکن است از نردبانی غلط برای دستيابی به موفقيت بالا رود.

سرمایه گذاری های خالق به هنگام تمركز بر ایده ای محوری كه توسط كل سازمان مربوطه مورد توافق قرارمی گيرند، به خوبی عمل خواهند كرد. این ایده محوری بازاریاب چریکی را از طریق ساده سازی پيچيدگی ها، حذف ابهت و بزرگی و آسایش دادن گروهی از حربه های بازاریابی كه یک شركت باید آنها را به منظور دستيابی به حداكثر سود با استفاده از حداقل سرمایه گذاری به كار گيرد، هدایت میكند.

آیا این امر متفاوت از بازاریابی سنتی است؟ بله، در آن دسته شرکت هایی كه بيشتر دارای كسب و كار سنتی هستند، واحدها و مشاورهای مختلفی برای وظایف گوناگون آنها وجود دارد. روابط عمومی، پست مستقيم و سایر عناصر بازاریابی به اعضای مختلف ستادهایی نامربوط محول می شوند. در بسياری از موارد، پيامهای مختلفی منتشر می شوند كه هویت شركت را به جهات مختلفی می كشانند.

خوشبختانه، چریک این ویژگی افراطی را ندارد. ایده محوری، گامی را برای برنامه ای جامع تعيين می كند. با مجهز بودن به حربه های بازاریابی، چریک حمالتی مستقيم را در راستای كسب سود طراحی می كند.

تفاوت دیگر ميان بازاریابی سنتی و چریکی، در تفاوت ميان تصویر ذهنی و هویت نهفته است. تصویر ذهنی، بر چيزهایی ساختگی یا مصنوعی و نه واقعی اشاره دارد. هویت، تعریف می كند كه اساس فلسفه وجودی شركت چيست. اگر مالک یک كسب و كار تصویری ذهنی را توسعه دهد، كه در آن مشتریان دریابند كه كسب و كار شركت، چيزی كاملا آنگونه آنها انتظار دارند، نيست، پس مشتری نسبت به شركت احساس بدبينی می كند. این امر یکی از مسائلی است كه اغلب در شركتهای بزرگ رخ میدهد و پيامهای بازاریابی به منظور دستيابی به موقعيت قویتر بازار، درون بازارهای هدف مختلف تغيير می كنند.
زمانی كه مالک یک كسب و كار هویت شركت را شناسایی میكند، او باید آن را برمبنای حقيقت مطرح سازد. زمانی كه بازاریابی خالق این هویت را منعکس می سازد، در حقيقت هدیه ای كارا و قدرتمند به مشتریان داده می شود. كسب و كار، انتظارات خود را هماهنگ می سازد و مشتریان در ارتباطات خود با شركت، احساس آرامش و اعتماد می كنند.
كسب و كار كوچکی كه مجهز به ایدهای محوری است، با منحصربه فرد بودن خود، هویت درست و صادقانه، تضمين و ایمن شده و از طریق انسجامی پيشرفته برمبنای قابليتهای فرد به فرد و به واسطه تمركز بر جزیيات هدایت میشود. كسب و كار كوچک میتواند با مشتریان خود ارتباط شخصی داشته باشد. هيچ قوانين ثابتی برای پيگيری، كميته ای برای پاسخگویی و نوعی ساختار برای دنبال كردن وجود ندارد.

شما یک چریک هستيد؛ شما پاسخگوی خود هستيد؛ شما قوانين را ایجاد می كنيد، ایجاد كرده و یا می شکنيد. این نگرش توانمندساز، بازاریاب را تحت كنترل قرار می دهد و به تعاملات با عموم مردم خوش آمد می گوید.

برنامه بازاریابی، بازار را شناسایی می كند، رسانه مورد استفاده را مشخص می سازد و هزینه های اجرای برنامه را بيان می كند. این برنامه مشخص می كند كه كسب و كار شركت چيست و به كجا می رود و تعریف میكند كه كسب و كار چگونه به مقصد می رسد.

 

بازاریابی چریکی

مقاله مرتبط  بازاریابی در دوران رکود اقتصادی

روش های ارائه شده در مدل بازاریابی چریکی:

 

ال لانتس لیگراد- لوینسون (2005) .بررسی افکار ذهنی خود
2 .روشن کردن اهداف بازرایابی
3 .تجزیه و تحلیل بازار و رقبا
4 .تعیین بازار هدف
5 .موقعیتیابی یا موضع یابی خود،
محصوالت و خدمت
9 .استراتژی و طرح بازاریابی
7 .لیست فوایدو مزایای رقابتی
1 .هویت سازی و مارک گذاری
9 .برنامهریزی خالق و ارتباطات
بازاریابی
10 .انتخاب تاکتیک های موثر
11 .ایجاد تقویم بازاریابی
دیوید ال هنکاک- لوینسون (2007) 1 -تحقیق و جستجو
2-نوشتن لیست مزایا
3-انتخاب تاکتیکهای مورد استفاده
4-خلق استراتژی بازاریابی چریکی
5-ساخت تقویم بازاریابی
9 -ائتالف با یک شریک بازاریابی
7 -شروع یک حمله ی چریکی
1 -نگهداری و پشتیبانی از حمله
9 -پیگیری و ردیابی
10-بهبود و اصالح همه زمینهها
جی کنراد لوینسون (2007) 1)طرح ریزی برنامه بازاریابی شامل:
تحقیق و جستجو
تعیین داستان محوری
تعیین موضع بازار
2 )خلق استراتژی بازاریابی شامل:
هدف بازاریابی
چگونگی رسیدن به هدف
بازار یا بازارهای هدف
ابزارهای بازاریابی مورد هدف
موضع و تمرکز شما
هویت کاری
بودجه بندی
3)ایجاد بازاریابی خالق شامل:
خالقیت در بازارایابی
خالقیت در انتخاب رسانه
خالقیت در برنامهریزی بازاریابی
4)ایجاد تقویم بازاریابی
5)انتخاب تاکتیکهای موثر و اجرا
 بیل گالاگر(1996) 1)نوشتن برنامه بازاریابی شامل:
تعیین هدف
لیست مزایا
تعیین مخاطبان هدف
تکنیک های مورد استفاده
تعریف جایگاه
بیان هویت
بودجه
2)ایجاد تقویم بازاریابی
3)شروع حمله
4)نگهداری حمله و پیگیری موثر
5)بهبود و اصالح
طرح بازاریابی شرکتاکستریم
Xterem Club Promo
1)هدف شما
2)مزایای شما
3)مشتریان هدف
4)جایگاه شما
5)تکنیکهای بازاریابی شما
9)هویت شما
7)بودجه شما
1)تقویم بازاریابی
9)اجرا
 دبوراه . ای. بیفالکو (2009) 1 -تعیین هدف
2 -تعیین مخاطبان هدف
3-تعریف چشم انداز و مزایای آن
4-روشن کردن هویت
5-انتخاب تکنیک مورد نظر
9-برنامه ریزی برای حمله که خود
شامل:تقویم بازاریابی و بودجه است.

 

نمونه استفاده از بازاریابی چریکی:

 

منابع:

مهدی آیتی بازاریابی پارتيزانی، روشی نوین در بازاریابی صنعتی” مجله فنی مهندسی ساخت و توليد، شماره 44

جی كنراد لوینسون ” بازاریابی چریکی ” ، همایون ركنی قاجار، نشر سيته، تهران، 1399.

Levinson, Jay Conrad. (2008), Guerilla marketing. Easy and inexpensive Strategies for Marketing, Big
Profits from your Small Business, Honghton Mifflin Co, 4th edition.
Wasserman, Todd. (2010), Guerilla marketing the technology revolution, Brand week, 51(2), 1-8.
Margarita I. (2010), Guerrilla Marketing Strategy Realization Assumption, Business And Management2010 Selected papers. Vilnius

مقاله مرتبط  طراحی استراتژی بازاریابی استارتاپ ها
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهی بنویسید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.