بازاریابی اینستاگرام و بخش بندی واکنش مشتریان به بازاریابی اینستاگرام

فهرست مطالب

 

بازاریابی اینستاگرام
بازاریابی اینستاگرام

چگـونگی واکنش مشتریان بر اساس بازاریابی اینستاگرام

 

مهمترین قدم برای بازاریابی اینستاگرام بخش بندی مشتریان حاضر در آن است.

شبکه های اجتماعی فرصت مناسبی را برای بازاریابان فراهم میکنند تا با مشتریان ارتباط دو طرفه ای فراتر از روش های سنتی، برقرار کنند.

بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام راه جدیدی برای ارتبـاط بـا مشـتریان اسـت و بازاریابان باید به سرعت به این تغییرات و توجه به شبکه های اجتمـاعی و فعالیـتهـای آنلایـن، پاسخ دهند.

اینستاگرام میتوانـد اطلاعـات بیـوگرافی و منطقـه ای مناسـبی از مشـتریان، بـرای شرکتها و برندها فراهم کند و همین دلیل بازاریابی اینستاگرام اهمیت پیدا می کند. شـرکت هـا همچنـین مـیتواننـد برای بازاریابی اینسـتاگرام صـفحاتی بـرای طرفداران خود بسازند و از این طریق با آنها ارتباط برقرار کنند و این باعث افزایش موفقیت آن ها در بازاریابی اینستاگرام خواهد شد و از مزایای برقراری ارتبـاط بـین مشتریان و تبلیغات دهان به دهان نیز بهره مند شوند، بازاریابی دهان به دهان در بازاریابی اینستاگرام و شبکه های اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا می کند.

داده های زیر که منبع آن از استاتیستا تا تاریخ آوریل ۲۰۱۸ می باشد، نشان می دهد که اینستاگرام در ایران ۲۴ میلیون کاربر دارد، پس با این اوصاف ایران جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین کاربر در اینستاگرام می باشد و این زیاد بودن کاربر خود دلیلی است بر اهمیت توجه به بازاریابی اینستاگرام است.

 

بازاریابی اینستاگرام

مقاله مرتبط   دلایل ناکارآمدی امروزی تبلیغات

چکیده

این پژوهش به بخش بندی مشتریان بر اسـاس واکـنش آنهـا نسـبت بـه بازاریـابی اینستاگرام و فروش در شبکه های اجتماعی میپردازد.

اطلاعات این تحقیق توصـیفی ـ اکتشـافی، از طریـق پرسشنامه گردآوری می شود. جامعه آماری آن شامل ۱۴۰۰۰ فالور (دنبالکننده) در پیج (صفحه) خاصی از اینستاگرام است که ۲۲۴ نفر به صورت تصادفی برای نمونه انتخاب شدند.

برای تجزیه و تحلیـل داده هـا نیـز از روش خوشـه بنـدی دومرحلـهای اسـتفاده شـده اسـت کـه در نهایـت مصرف کنندگان به پنج خوشه اصـلی (فعـالان، مبلغـان، بـی اعتنایـان، غیرفعـالان و مخالفـان) بخش بندی شدند.

شواهد حاکی از آن است که دو گـروه فعـالان و مبلغـان بسـیار تحـت تـأثیر تبلیغات در شبکه های اجتماعی قرار میگیرند و مهمترین محرک آنها، درگیری به برنـد، تمایـل به خرید و تبلیغات دهان به دهان است.

فعالان با اختصاص ۳/۱۸ درصد از حجم جامعه، تحـت تأثیرترین گروه هستند و اغلب افراد این گروه را زن های مجرد شکل داده اند. پس از آن، مبلغان نیز نشان دادند که تحت تأثیر بازاریابی در شبکه های اجتمـاعی قـرار مـیگیرنـد.

مبلغـان ۱/۲۴ درصد جامعه را تشکیل می دهند و بزرگترین خوشه در بین پنج خوشه هستند. مهمترین تفاوت مبلغان با فعالان، بی تمایلی آنها به خرید است.

در مجموع، حجم شایان توجهی از جامعه (۴/۴۲ درصد) به بازاریابی در شبکه اجتماعی اینستاگرام واکنش مثبت نشان داده اند.

مقاله مرتبط  تبلیغات چیست و اصول و مبانی مدیریت تبلیغات

مقدمه

رسانه های اجتماعی برنامه هایی هستند که براساس اینترنت و در بستر وب ۲ تعریف شده اند و به کاربران اجازه خلق و تبادل محتوا میدهند (کاپلان و هانلین، ۲۰۱۰ ).

بـا توجـه بـه ایـن تعریـف برنامه های رسانه های اجتماعی برای راحتی بیشتر کاربران به وجود آمده انـد و شـامل وبـلاگهـا، اتاقهای گفت وگو، سایت های نقد از محصولات یا خدمات و شبکه هـای اجتمـاعی بـرخط ماننـد فیس بوک، اینستاگرام و توئیتر و… می شوند (کاپلان و هـانلین، ۲۰۱۰ ).

ایـن مقالـه بـه بررسـی شبکه اجتماعی اینستاگرام و بازاریابی اینستاگرام میپردازد که به کاربران خود اجازه ساخت پروفایل شخصی و اشتراک آن با دیگران را می دهد (بوید و الیسون، ۲۰۰۷).

حدود ۱۵۰ میلیون نفر فقط در آمریکـا از ایـن شبکه اجتماعی استفاده می کنند، به همـین دلیـل اینسـتاگرام فضـای مناسـبی بـرای تبلیغـات و بازاریابی به شمار می رود و فرصت بسیار خوبی را برای برقراری ارتباطـات بازاریـابی ایجـاد کـرده است (تروسرو، بوکلین و پاولز، ۲۰۰۹)

رشد روزافزون رسانه های اجتماعی بین مردم، بستر مناسـبی بـرای بازاریـابی مـدرن فـراهم کرده است. روزانه، افراد زیادی اوقات فراغت خود را صرف شبکه های اجتماعی می کنند (کـاپلان و هانلین، ۲۰۱۰). این مهم، فضای رو به رشدی را برای معرفی و تبلیغ شرکتها فراهم می کنـد.

همچنین، با استفاده از شبکه های اجتماعی میتوان اطلاعات دقیق تری از مشـتریان و نیـاز آنهـا به دست آورد (مونیز و اسچو، ۲۰۱۱). تحقیقات گذشته در این زمینـه، اطلاعـات دقیقـی از تـأثیر شبکه های اجتماعی بر مشتریان و تصمیم آنها، ارائه می دهند (تروسرو و همکاران، ۲۰۰۹).

بخش بندی ابزاری است که میتوان با استفاده از آنها، مشتریان را بر اساس چگونگی تقابل و پاسخهای رفتاری به بازاریابی در شبکه اجتماعی، تفکیک و طبقه بندی کرد (بروان و لی، ۲۰۰۷).

بخش بندی (Segmenting)، یکی از اجزای بنیادی بازاریابی است و هدف گذاری و جایگاه یابی دقیق تری دارد کـه موجب افزایش ارزش مشتری میشود (ودل و کاماکورا، ۲۰۱۱).

بـا توجـه بـه رقابـت روزافـزون شرکت ها، بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به بخش بندی مؤثر این بازار احساس می شود (فـورنیر و مایزلین، ۲۰۰۹).

با توجه به مطالب فوق و اهمیت موضوع، محققان بر آن شدند کـه بـه بررسـی مشتریان در شبکه اجتماعی اینستاگرام، یکی از مجبوب ترین شـبکه هـای اجتمـاعی در جهـان و ایران، بپردازند و مشتریان را بر اساس واکنش آنها به بازاریابی در اینستاگرام بخـش بنـدی کننـد. تحقیقات پیشین، اطلاعات ارزشمندی را برای درک رفتار مشتریان برخط، براساس بخـش بنـدی آنها بر مبنای استفاده و انگیزه مشارکت در شبکه های اجتماعی، در اختیار قرار می دهنـد (کمپـل، فرارو و سندز، ۲۰۱۴).

در این مقاله به جای توجه به دلیل استفاده مشتریان از شبکه هـای اجتمـاعی، بـر چگـونگی واکنش مشتریان بر اساس بازاریابی در شبکه های اجتماعی، تمرکز شده است.

همچنین، به جـای استفاده از یک بخش بندی پایه که در سایر پژوهشها رایج بوده، از سه بخش بندی پایه اسـتفاده شده است که عبارتاند از: ارتباط با برند، تمایل به خرید و تبلیغات دهان به دهان.

بخش بندی محیط آنلاین و مشتریان آنلاین

 

بخش بندی ابزاری است که با استفاده از آن میتوان فهمید مشتریان بر اساس نحوه ارتبـاط هـا و پاسخ های رفتاری نسبت به بازاریابی شبکه های اجتماعی، چه تفاوتهایی دارند.

بخشبندی جـزء پایه ای از بازاریابی است که موجب انتخاب دقیق تر هدف گذاری و جایگاه یابی میشود، در نتیجـه ارزش خلق شده برای مشتریان را افزایش میدهد (ودل و کاماکورا، ۲۰۰۹).

پژوهشهای موجـود در زمینه بخش بندی مشتریان آنلاین به دو گروه کلی دسته بندی می شوند؛ پژوهش هایی کـه بـر خریدهای آنلاین تمرکز دارند و پژوهش هایی که به واکنش های متقابل توجـه نشـان مـی دهنـد.

ابتدا به بررسی پژوهش هایی پرداخته میشود که در زمینه خریدهای آنلاین انجام شده است. رفتارهای خرید آنلاین، به دلیل رشد شایان توجه، موضوع بسیاری از تحقیقـات بخـش بنـدی بوده است؛ در حالی که بسیاری از پژوهش ها به بررسی زمینه هـای خـاص ماننـد مـد (سـانگ و ژوئن، ۲۰۰۹ ) میپردازند، بسیاری محیط آنلاین را به صورت کلـی بررسـی مـیکننـد.

بهتناگـار و گوس (۲۰۰۴) آنالیز بخش بندی پنهانی خوشه ها را بر اساس رفتار خرید مشتریان آنلاین پیشنهاد کردند.

در پژوهش مشابهی، ریسک خریدهای آنلاین به عنوان مبنایی برای بخش بندی مشتریان قرار گرفت (بهتناگار و گوس، ۲۰۰۴) الجوخدار و سـنکال (۲۰۱۱ ) بخـش بنـدی مشـتریان را بـر اساس رفتار خرید آنلاین و هم تبلیغات دهان به دهان انجام داده اند. در تحقیق آنان سـه بخـش آشکار شد: افرادی که تنها به دنبال ارتباط آنلاین هستند، آنهایی که قصد خرید دارند و اشخاصی که همزمان به دنبـال خریـد و ارتباطـات هسـتند. عوامـل جمعیـت شـناختی ماننـد سـن، درآمـد، تحصیلات و جنسیت نیز بر بخشبندی تأثیر می گذارند.

در بخش بندی بر اساس ارتباطات متقابل در شبکه های اجتماعی، برخـی بخـش بنـدی هـای رایج استفاده می شوند. لی و برنف (۲۰۰۸) با توجه به فعالیت هـای انجـام گرفتـه در شـبکه هـای اجتماعی (مانند ساختن، اشتراک گذاشتن و پاسخ دادن) مشتریان را بخش بندی کردنـد. (فاسـتر، وست و فرنسکوسی، ۲۰۱۱) نیز بسیاری از تحقیقات پیشین را یکپارچه کرد. تحقیقی تنها بر اساس رفتارهای عمومی و انگیزه ها، به جای توجه به واکنشهـای بازاریـابی خاص باشد، نوعی کمبود در بخش بندی شبکه های اجتماعی به شمار میرود.

مقاله مرتبط  بازاریابی چیست ؟ تعریف بازاریابی و فرایند بازاریابی

روش شناسی تحقیق

 

اطلاعات مد نظر برای تعیین مؤلفه های خوشه بندی، از ادبیات تحقیق به دسـت آمـد و داده هـای مورد نیاز برای خوشه بندی مشتریان، از طریق پرسشنامه گردآوری شد. از آنجـا کـه هـدف ایـن پژوهش پی بردن به رفتار کاربران و مشتریان و بخش بنـدی آنـان در محـیط اینسـتاگرام اسـت، محققان بر آن شدند که از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده کنند.

با توجـه بـه ایـن کـه جامعه آماری تحقیق کاربران اینترنتی در اینستاگرام هستند، پرسشنامه از طریق اینترنت توزیـع و جمع آوری شد. همانطور که گفته شد، جامعه آماری این تحقیق کـاربران اینترنتـی در صـفحه اختصاصـی مؤلف از اینستاگرام به تعداد ۱۴۰۰۰ نفر است که بر اساس روش نمونـه گیـری تصـادفی از بـین جامعه آماری موجود، ۳۸۴ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند (طبق جدول مورگان). برای اندازه گیری از روش تحلیل عاملی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش خوشـه بنـدی دو مرحله ای استفاده می شود. در این تحقیق بازاریابی اینستاگرام برای مشخص شدن دسته های مختلـف مشـتریان، از روش خوشـه بنـدی دو مرحلهای استفاده شده است. الگوریتم تحلیل خوشهای دومرحلهای بـدین صـورت اسـت کـه بـا فرض مستقل بودن متغیرها در مدل خوشه بندی، اندازه درست نمایی را مبنای فاصله موجودیت ها در نظر می گیرد. همچنین، فرض بر این است که هر متغیر پیوسته دارای توزیع نرمال و هر متغیر گسسته دارای توزیع نرمال چندمتغیری است. البته آزمونهای تجربی نشـان مـیدهـد الگـوریتم دو مرحلهای نسبت به تغییر فرضهای استقلال و نرمال بودن، به اندازه کافی نیرومند است. با توجه به اینکه با متدلوژی تحقیق اشنا شدیم به سراغ بخش بندی در بازاریابی اینستاگرام می رویم.

بازاریابی اینستاگرام
خوشه بندی در بازاریابی اینستاگرام

خوشه اول (مخالفان)

این خوشه ۳۳ نفر را در برمی گیرد و ۱۴٫۷ درصد از کل جامعه را تشکیل میدهد. این افراد مخالف تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام هستند و بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام بر آنها تأثیری ندارد. در مقایسه با سایر خوشه ها، افراد این گروه در حوزه خریداران حضوری قرار می گیرند و استفاده از روش های سنتی را ترجیح میدهند. بیشترین افراد تشکیل دهنده این خوشه مردان مجرد در بازه سنی ۲۱ تا ۲۵ سال هستند. پس از بررسی پروفایل اعضای این خوشه، به این نتیجه رسیدیم که این افراد از اینستاگرام تنها برای سرگرمی استفاده می کنند و این شبکه اجتماعی را محل مناسبی برای جمع آوری اطلاعات نمی دانند. این افراد به صحبت های مشتریان دیگر اهمیتی نمی دهند و محصولات یا خدمات ارائه شده در اینستاگرام را با یکدیگر به اشتراک نمی گذارند. با توجه به ویژگیهای بیان شده، برای این خوشه عنوان مخالفان انتخاب شد.

 

خوشه دوم (عیرفعالان)

در خوشه دوم ۴۶ نفر حضور دارند که۲۰٫۵ درصد از کل جامعـه را تشـکیل مـی دهنـد. در ایـن خوشه میزان فراوانی آقایان و خانم ها اختلاف چندانی ندارد. رده سنی بیشتر افراد حاضـر در ایـن خوشه کمتر از ۲۵ سال است و اغلب مجرد هستند. بیشترین رتبه تحصیلی در این خوشـه دیـپلم است. با بررسی پروفایل افراد و پاسخ آنان به پرسش ها مشخص شد که این گروه به بازاریابی اینستاگرام توجهی نشان نمی دهند، اما از طریق تبلیغات دهان به دهان میتـوان روی ایـن افـراد تأثیر گذاشت این افراد نیز از اینستاگرام برای سرگرمی استفاده میکنند. با توجه به ویژگـی هـای ذکر شده، این خوشه غیرفعالان نامگذاری شده است.

 

خوشه سوم (بی اعتنایان)

خوشه سوم شامل ۵۰ نفر است و ۲۳٫۳ درصد از کل افراد پاسخ دهنده را دربرمی گیرد. بیشتر افراد این خوشه مجرد هستند و در رده سنی ۲۶ تا ۳۰ سال قرار دارند، اما در این گروه تفاوت چنـدانی در جنسیت زن و مرد مشاهده نمی شود. افراد در این خوشـه نسـبت بـه بازاریـابی اینسـتاگرام بی تفاوت اند. این گروه توجهی کمی نسبت به تبلیغات دهان به دهان، علاقه به برند و تمایـل بـه خرید از خود نشان دادهاند. همچنین، بررسیها نشان میدهد این افـراد از اینسـتاگرام بـهمنظـور جمعآوری اطلاعات استفاده نمیکنند و تمایلی به ارتباط با برندها و پاسـخ بـه بازاریـابی آنهـا در شبکههای اجتماعی ندارند. از این رو با توجه به ویژگیهای بیان شده، این خوشه را بـیاعتنایـان مینامیم

خوشه چهارم (مبلغان)

این خوشه با ۵۱ نفر عضو و اختصاص ۲۴٫۱ درصد از کل جامعه، بزرگترین خوشه اسـت. تمـام افراد حاضر در خوشه چهارم خانم هستند که بیشترین رده سـنی آنهـا ۲۱ تـا ۲۵ سـال اسـت. از ویژگی های بارز این گروه، دنبال کردن و توجه نشان دادن به صحبت افراد دیگر در شـبکه هـای اجتماعی است. این افراد خود نیز محصولات و کالاها را با دیگران به اشتراک میگذارند و توجـه نسبتاً زیادی به بازاریابی اینستاگرام دارند. افراد این خوشه در علاقه به برند و تبلیغات دهان به دهان امتیاز زیادی دارند، اما به نسبت تمایل کمتری به خرید از خود نشان می دهند. این افـراد از اینستاگرام برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کنند. با توجه به خصـلت هـای بیـان شـده، نـام مبلغان برای این گروه انتخاب شده است.

خوشه پنجم (فعالان)

این خوشه ۴۱ نفر عضو دارد و ۱۸٫۳ درصد از کل جامعه را پوشش مـی دهـد. اغلـب افـراد ایـن خوشه را زنان متأهل بین ۲۶ تا ۳۵ سال تشکیل می دهد. از جنبه تمایل به استفاده از اینستاگرام، این خوشه بیشترین رتبه را بین پاسخ دهندگان کسب کرده است. افراد ایـن خوشـه از اینسـتاگرام برای جمع آوری اطلاعات استفاده میکنند. همچنین در میان این افراد علاقه بـه برنـد بیشـتری دیده می شود و بیشترین تمایل را نسبت به خرید در اینستاگرام و بازاریابی اینستاگرام دارند. با توجه به ویژگی های بیان شده این خوشه به نام فعالان نامگذاری شد.

 

نتیجه گیری

بررسی ها نشان داد که در این پژوهش مشتریان به پنج گروه کلی دسته بندی شده اند.

بازاریابی اینستاگرام
مقایسه عوامل جمعیت شناختی خوشه ها

در این پژوهش به بررسی نحـوه پاسـخگویی و بررسـی واکـنش مشـتریان بـه بازاریـابی در شبکه های اجتماعی و به خصوص بازاریابی اینستاگرام پرداخته شده است.

با بسط دادن تحقیقات پیشین، واکنش مشتریان را با تمرکز بر چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن آنان توسط برندها و بازاریابی بررسـی کـردیم. در نهایت، دو خوشه اصلی شناسایی شد که به شدت از بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام با توجـه بـه علاقه به برند، تمایل به خرید و تبلیغات دهان به دهان، تأثیر می پذیرفتند.

خوشه های که بیشـتر از خوشه های دیگر تحت تأثیر قرار گرفت و فعالان نامگذاری شد، ۳/۱۸ درصد از جامعه را پوشـش می داد. در این خوشه بیشترین احتمال تعامل با برند، برقراری ارتباط با برند، تمایـل بـه خریـد از طریق شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات با افراد دیگر وجود دارد.

دومین گروه که مبلغان یا صحبت کنندگان نام دارد بـا اختصـاص ۱/۲۴ درصـد از حجـم کـل جامعـه، بزرگترین خوشه به شمار می رود. افراد این خوشه نیز به بازاریابی اینستاگرام، ارتباط با برنـد و تبلیغات دهان به دهان تمایل زیادی دارند و تنها تفاوت آنها با خوشه فعالان، عدم تمایل به خرید است. افراد این گروه بیشتر از اینستاگرام برای جمع آوری اطلاعاتی درباره برندها و کالاها استفاده میکنند.

در مجموع این دو خوشه با اختصاص ۴/۴۲ درصد از جامعه، حجم شایان توجهی از افراد را دربردارند که تحت تأثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی قرار میگیرند.

بررسی ها نشان داده است که عوامل انگیزشی اطلاعات، سرگرمی و سـن، بـر بخـش بنـدی تأثیر بسزایی دارند. به ویژه، عامل انگیزشی اطلاعات، در جداسازی دو خوشـه مهمـی (فعـالان و صحبت کنندگان) که تحت تأثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام قرار میگیرند، نقـش دارد.

ایـن نتیجه حاکی از آن است که تأثیرات مثبت بازاریابی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی اینستاگرام، به دلیل ارضای تمایل مشتریان برای جمع آوری اطلاعات است. این نتیجه از تئوری پیشینی که بیان می کنـد مشـتریان برای جمع آوری اطلاعات تلاش کرده و از جایگزین های جدید استفاده میکنند، حمایت میکنـد.

در بررسی عامل انگیزشی اطلاعاتی، دو گروه کاملاً جدا مشخص شدند. گروه اول فعالان هستند که از شبکه های اجتماعی برای جمع آوری اطلاعات استفاده میکننـد و گـروه دوم مخالفـان نـام دارند که بر خلاف گروه اول، اینستاگرام را محل مناسبی برای جمـع آوری اطلاعـات نمـیداننـد.

همچنین عامل انگیزشی سرگرمی نیز نقش مهمی در جداسازی خوشه ها ایفا میکند. در نهایت با توجه به بررسی های انجام شده، میتوان به بازاریابان پیشنهاد کرد که در محتوای بازاریابی خـود از این دو عامل انگیزشی برای رفع نیاز مشتریان استفاده کنند تا بیشترین بازده را از بازاریـابی در شبکه های اجتماعی داشته باشند. مدیران بازاریابی باید به دنبال درگیر کردن مشـتریان بـا برنـد و تبلیغات دهان به دهان باشند و در کنار این عوامل، اطلاعات مفیدی را در اختیار مشـتریان قـرار دهند.

از آنجا که اغلب افراد خوشه فعالان بـانوان جـوانی هسـتند کـه تمایـل بـه خریـد دارنـد، بازاریابان باید علاوه بر توجه به عامل اطلاعات، بر عامل سرگرمی نیز تمرکز کنند.

از دیدگاه علمی و دانشـگاهی، شناسـایی تـأثیر مثبـت بازاریـابی در شـبکه هـای اجتمـاعی، خوشه بندی مشتریان بر این اساس و بررسی ویژگی های هر خوشـه، مـیتوانـد تـأثیر مثبتـی بـر تحقیقات آتی در این حوزه داشته باشد. این دانش به سـایر محققـان کمـک مـی کنـد تحقیقـات دقیق تر و ارزشمندی را در حوزه رفتار و عادات مشتریان انجام دهند.

تحقیـق حاضـر توانسـت در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی و نحوه پاسخگویی مشتریان به آن، دانش افزایی کند. بر اساس نتایج تحقیق، نمی توان تمام کاربران شبکه های اجتماعی را در یک گـروه قـرار داد. همچنین بازاریابی در شبکه های اجتماعی تنها بر برخی از بخش ها تأثیرگـذار اسـت.

مهـم تـرین یافته، دسترسی به بخش عظیمی از مشتریان (۴/۴۲ درصـد) اسـت کـه در دو خوشه فعـالان و صحبت کنندگان هستند و تحت تأثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی قرار میگیرند.

ممکن است همزمان با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، درصد افراد حاضر در این جامعه نیـز افـزایش شایان توجهی پیدا کند.

مقاله مرتبط  دیجیتال مارکتینگ چیست ؟

بازاریابی اینستاگرام

پیشنهادهای کاربردی برای بازاریابی اینستاگرام

 

بسیاری از شرکت ها به دنبال برقراری ارتباط آسان و سریع با مشتریان هستند، به جرات میتـوان گفت اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر، برای رسیدن به ایـن هـدف جـزء بهتـرین ابزارهـا به شمار میروند؛ اما با توجه به این که افراد بسیاری تحت تـأثیر بازاریـابی و به خصوص بازاریابی اینستاگرام در ایـن فضـاها قـرار نمی گیرند، به مدیران پیشنهاد می شود هنگام سرمایه گذاری در این قسمت دقت فراوانـی داشـته باشند.

در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد که ۴۸٫۶ درصد جامعه، نسبت به بازاریابی در شبکه های اجتماعی توجهی نشان نمی دهند و حتی برخی با آن مخالف اند.

بنابراین، بسـیار مهـم اسـت کـه نقش و اهمیت شبکه های اجتماعی را برای مشتریان بدانیم و آمیخته های بازاریابی را با توجه بـه آنها تغییر دهیم

با توجه به بخش های مختلف شناسایی شده، بـه شـرکتهـا پیشـنهاد مـی شـود کـه برنامـه بازاریابی و ارتباطی خود با مشتریان را بر اساس هر بخش طراحـی کننـد.

تحقیقـات نشـان داده است مشتریانی که بیشترین ارتباط را بـا شـبکه هـای اجتمـاعی و بازاریـابی آن و به خصوص بازاریابی اینستاگرام دارنـد، از عامـل انگیزشی اطلاعات بالایی برخوردارند. بنابراین، دادن اطلاعات مفید و شایان توجه به ایـن افـراد، میتواند در جذب آنان نقش بسزایی داشته باشـد. همچنـین بـر اسـاس نتـایج عامـل انگیزشـی سرگرمی نیز نقش مهمی در این موضوع دارد.

ترکیب اطلاعات و پیامهای سرگرم کننده و خلاق، میتواند در گسترش استراتژیهای بازاریابی در شـبکه هـای اجتمـاعی نقـش مهمـی ایفـا کنـد. شرکتهایی که بتوانند از طریق کمپین از این مؤلفه ها استفاده کننـد، شـاهد افـزایش مشـارکت مشتریان و تبلیغات دهان به دهان خواهند بود.

با توجه به پژوهش انجام شده میتوان نتیجه گرفت سن، جنسـیت و تمایـل بـه جمـع آوری اطلاعات، عواملی هستند که میتوان از طریق آنها بخش ها را پیشبینی کرد.

مدیران میتوانند از این نتایج استفاده کنند و به جای تمرکز بر تحصیلات و میزان درآمد افـراد بـرای بازاریـابی، بـه مؤلفه های انگیزشی مشتریان برای تعامل، توجـه کننـد.

نتـایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه تأثیرپذیرترین گروه با نام فعالان به طور عمده متشکل از خانم های جوان است. پیشنهاد می شـود برای جلب نظر این افراد، در تبلیغات انجام شـده در اینسـتاگرام و بازاریابی اینستاگرام  از اطلاعـات مفیـد و کـافی کـه محصول یا خدمت را معرفی میکند، استفاده شود؛ زیرا جمع آوری اطلاعات یکی از محرکهـای اصلی این افراد است.

مقاله مرتبط  اقناع در تبلیغات اینترنتی

کاربران از برندها چه می خواهند؟ کاربران در اینستاگرام از دنبال کردن پیام ها ارسالی از اینستاگرام خواستار چه چیزی
هستند؟ نمونه مورد مطالعه خواستار اطلاعات از برندها هستند که این اطلاعات می توان روی کاربر تاثیر گذاشته و منجر به
خرید شود و یا آگاهی به کاربران در مورد محصولی خاص بدهد

بازاریابی اینستاگرام

 

کاربران تمایل دارند که از محصوالت چه نوع پیامی را دریافت کنند؟ در این پرسشنامه بررسی شد که آیا کاربران تمایل دارند
چهره رسمی از شرکت ببینند یا چهره دوستانه و پشت صحنه تولید را مشاهده کنند؟ بیشترین تمایل به دریافت مطالب،
حدود ۷٫۴۲ درصد خواستار دریافت اطالعات راجع به برندها و سرویس ها بود

 

کاربران مورد پژوهش بیشتر به دنبال دریافت اطالعات از صنایع زیر بودند که همانطور که مشاهده می کنیم مد و موزیک
و دوم جایگاه اول و موسسات خیریه جایگاه آخر را در این پژوهش داشتند.

بازاریابی اینستاگرام

 

کابران ترجیح میدادند که بیشتر اطالعات به صورت تصویر  به آنها ارائه گردد تا ویدیو.

  کاربران علاوه  بر اینستاگرام از چه برنامه دیگری استفاده می کنند؟ حدود ۱/۹۶ درصد از کاربران عالفه مند به استفاده از تلگرام بودند. همانطور که در فضای مجازی مشاهده می شود ، بسیاری از برندها،آدرس مکاتبه تلگرام خود را به کابران می دهند تا بتوانند بیشتر افراد را راهنمایی و ترغیب به خرید کنند. این می تواند ناشی از علاقه مندی مندی و در دسترس بودن برنامه تلگرام نسبت به اینستا گرام باشد

مقاله مرتبط  بازاریابی چریکی چیست؟ | مراحل اجرای بازاریابی چریکی

بررسی شد آیا کاربران اطلاعاتی از برندها را در صفحه شخصی خود نشر می دهند یا خیر که مشاهده شد ۵۸% از نمونه
مورد پژوهش، ترجیح می دهند اطلاعاتی را از برندها انتشار ندهند

بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای ما مفهومی بالاتر از جذب مخاطب دارد. شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، اینستاگرام، تویتر، آپارات و … ابزارهایی هستند که بستر لازم برای ارتباط فروشنده با مخاطبان را به شیوه های مختلف و به صورت جمعی در فضای آنلاین فراهم می کنند.

اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی بعنوان ابزار بازاریابی به سرعت در حالی رشد است و حوزه های بسیاری را شامل می شود. در این مقاله مشخص شد که رسانه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در شناسایی برندها به مشتریان داشته اند و نیز مشتریان استقبال خوبی از رسانه های اجتماعی کرده و می توان از این رسانه ها نیز بعنوان بازاری در دسترس و با هزینه بازاریابی بسیار پایین در جهت تحقق اهداف شرکت و سازمان استفاده نمود. همانطور که آمار توصیفی نشان می دهد، و وابستگی مشتریان به شبکه های اجتماعی و نیز فراهم بودن بستر بازاریابی می تواند به شرکت ها در جذب مشتریانی که از طریق روش های سنتی قابل شناسایی نبودند، کمک شایانی کند.

با تغییر سبک زندگی و زمان اندک برای تحقیقات و جستجوی بازار از طریق مصرف کنندگان مشتریان ترجیح می دهند اطلاعات مورد نظر خود را به صورت غربال شده و چکیده از دوستان و اطرافیان خود دریافت کنند.

امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در تکنولوژی اطلاعات شبکه های اجتماعی محدود به ارتباط فیزیکی نیستند و بعنوان واسط جدید برای بازاریابان دهان به دهان تبدیل شده اند مرزهای فیزیکی از بین رفته و کاربران می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را جستجو کنند و نیز در زمان تصمیم گیری با یکدیگر مشورت کرده و نظرات دیگر کاربران در عکس و یا بیدیو منتشر شده از سوی  سازمان در اینستاگرام را بخوانند و سپس تصمیم به خرید بگیرند. شرکت های کوچک و بدون نام و یا واسطه ها، از اینستاگرام بعنوان ابزاری جهت بازاریابی خود استفاده می کنند که روی مصرف کنندگان بعلت ارتباط نزدیکی که دارد تاثیر گذار خواهد بود. همانطور که مشاهده شد بیشتر  نسبت به پیام های اشتراک گذاری شده از فروشنده کنجکاو و حساس هستند.

همچنین می دانیم که تام تجاری، مهمترین دارایی ناملموس و وابسته به کالا یا خدمات شرکت می باشد. آگاهی از نام تجاری، قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتری بوده و بر نگرش مشتری نیز تأثیر گذار است. قضاوت مشتریان درباره نامهای تجاری و محصولات بر اساس آگاهی آنها از نام تجاری صورت می گیرد. همانطور که مشاهده شد حدود ۴۷ از کاربران اینستاگرام دنبال اطلاعات از برندها هستند و حدود ۴۲٫۷ % از کاربران ترجیح می دادند که شرکت ها، در رابطه با برندها و سرویس ها اطلاعات بگذارند. در چنین شرایطی ضروری است که شرکت ها قدم پیش گذاشته و از این فرصت برای آگاه ساختن افراد از مزایا و ویژگی های محصولات خود استفاده کنند. علاوه بر این با ایجاد انگیزه در مشتریان برای خرید محصول مورد نظر، شخص را علاقه مند به انتقال تجربه خود به دیگران نمایند. در این صورت برای افزایش اعتبار و شهرت نام تجاری خود، هزینه زیادی پرداخت نمی کنند. در مقایسه با روش های پرهزینه و زمان بر بازاریابی سنتی روشهای نوینی نظیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی که به نوعی می تواند بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی نیز تلقی شود، می توان در زمان کوتاهتر و با سرمایه کمتر، نتایج شگفت انگیزی خلق کرد.

 

مقاله مرتبط  آموزش لینک سازی برای بهبود سئو 2018

منبع

 Segmenting Costumers Based on Their Reactions to Social Networks Marketing on Instagram, Ali Heidari , Rashin Ghahremani , Masoud Keimasi

رسانه های اجتماعی به عنوان ابزار بازاریابی در عصر حاضر(مطالعه موردی:اینستاگرام)، بهاره احمدی نژاد

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

دیدگاهی بنویسید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.